Regulamin

Umowa rezerwacji obiektu noclegowego Wataszka
ul. Górna 22, 57-500 Wójtowice

Regulamin rezerwacji

1. Postanowienia ogólne

Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu miejsc noclegowych oferowanych na stronie: www.wataszka.com
Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Dokonanie rezerwacji stanowi jednocześnie zawarcie umowy najmu obiektu noclegowego między:

DOM GOŚCINNY WATASZKA SYLWIA KOZŁOWSKA
ul. Górna 22, 57-500 Wójtowice

zwanym dalej Wykonawcą

a Klientem na warunkach określonych w regulaminie i cenniku.

2. Umowa najmu

Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Klientem obejmuje tylko i wyłącznie wynajem pokoju.

Dojazd, pozostałe wyżywienie oraz organizacja czasu pobytu leżą wyłącznie w gestii Klienta. W cenę wynajmu wliczone są opłaty za media (gaz, prąd, woda). Pobierana jest opłata miejscowa (tzw. klimatyczne) zgodnie z aktualnie obowiązującymi stawkami 2,20 zł za każdy dzień pobytu.

Wykonawca nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat ponad te, które zostały wskazane na stronie internetowej oraz w niniejszym regulaminie. Wszystkie pokoje są umeblowane i w pełni wyposażone, pościeli ręczniki hotelowe bez dodatkowych opłat.

3. Rezerwacja

Rezerwacji można dokonać telefonicznie pod nr 609 188 145, wysyłając e-mail na adres: sylkako [at] o2 [dot] pl oraz osobiście na terenie obiektu przy ulicy ul. Górna 22, 57-500 Wójtowice

W celu dokonania rezerwacji należy podać:

 • datę planowanego przyjazdu oraz długość pobytu
 • planowana godzinę przyjazdu
 • liczbę osób w pokoju (osoby dorosłe oraz dzieci, podając ich wiek dzieci)
 • imię i nazwisko
 • adres zamieszkania
 • numer telefonu
 • adres email
 • dane do faktury, jeśli będzie wymagana

Po otrzymaniu wszystkich niezbędnych informacji do klienta zostaje przesłane potwierdzenie dokonania rezerwacji wraz z danymi do wpłaty 30% wartości całości rezerwacji w celu jej zagwarantowania.

4. Gwarancja rezerwacji

Rezerwacja może być zagwarantowana poprzez wpłatę w czasie 48 godzin od daty otrzymania potwierdzenia rezerwacji, kaucji rezerwacyjnej w wysokości 20% opłaty za całość pobytu.

Rezerwacja nie potwierdzona wpłatą w ciągu 48 godzin, zostaje automatycznie anulowana przez hotelowy system rezerwacji !

5. Warunki anulacji

Podany termin pobytu jest wiążący dla obu stron, w przypadku skrócenia pobytu przez klienta Wykonawca nie zwraca wpłaconych środków. Bezpłatna anulacja jest możliwa po wcześniejszym porozumieniu i zachowaniu terminu.

 

Regulamin pobytu

1. Doba hotelowa

Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 dnia przyjazdu Gościa, do godziny 11:00 dnia wyjazdu.Nie wymeldowanie się z pokoju do godziny 11:00 wiąże się z poniesieniem dodatkowej opłaty w wysokości 100% wartości ostatniej doby.

Wcześniejszy przyjazd: w oparciu o bieżącą dostępność pokoi istnieje możliwość wcześniejszego zameldowania po konsultacji z biurem pod nr 609 188 145.Późniejszy wyjazd: w oparciu o bieżącą dostępność pokoi istnieje możliwość późniejszego wyjazdu za wcześniejszym porozumieniem.

2. Meldowanie i zasady odbioru kluczy

Procedura zameldowania wymaga okazania przez Gościa dowodu tożsamości ze zdjęciem. Dom Gościnny Wataszka zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa, który:

 • nie posiada ważnego dowodu tożsamości lub nie chce okazać dokumentu,
 • znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
 • podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył niniejszy Regulamin.

W przypadku przyjazdu większej liczby gości do zarezerwowanego pokoju, niż ta, która była zgłaszana przy dokonywaniu rezerwacji, lub przekraczającej pojemność pokojurezerwowanego, uznana jest za złamanie warunków rezerwacji i skutkuje jej anulowaniem i wcześniej wpłaconych środków przez klienta.

Godziny pracy

8:00-18:00
w pozostałych godzinach kontakt telefoniczny pod nr 609 188 145

Wydanie kluczy do pokoi nastąpi po uiszczeniu opłaty za cały zarezerwowany pobyt, z uwzględnieniem wcześniej wpłaconej kaucji gwarancyjnej.

Przyjazd nocny

Istnieje możliwość zameldowania po godzinie 18:00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

3. Parkowanie pojazdów

Do każdego pokoju przysługuje wyłącznie jedno miejsce postojowe na parkingu zewnętrznym. Goście zobowiązani są do parkowania na miejscu wskazanym przez personel. Parking jest niestrzeżony.

4. Wymeldowanie i zdanie kluczy

Wymeldowanie następuje w dniu wyjazdu w godzinach od 8:00-11:00.

Pokoje po wyjeździe są sprawdzane przez personel obiektu, w przypadku stwierdzenia usterek, zniszczeń bądź strat w wyposażeniu pokoju, goście za powstałe szkody bądź straty w wyposażeniu zostaną dodatkowo obciążeni. Gość, który umyślnie lub przez przypadek zniszczy własność Domu Gościnnego Wataszka zobowiązany jest pokryć w całości zaistniałe koszta. Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń zweryfikowanych przy odbiorze pokoju przez obsługę, będą dochodzone na drodze sądowej. W przypadku zgubienia kluczy do pokoju goście zobowiązani są do uiszczenia opłaty w wysokości 15,00 zł.

5. Cisza nocna

Goście zobowiązani są do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, a w szczególności do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 22:00 do 6:00. W przypadku zgłoszonego zakłócenia spokoju Wataszka ma prawo wezwać ochronę lub policję oraz nałożyć na Gości karę pieniężną w wysokości 1000 zł doliczając ją do rachunku gościa.

6. Odpowiedzialność za pokój

Goście zobowiązani są do utrzymywania pokoju w stanie zastanym. W przypadku wyrządzenia szkody w pokoju Goście zobowiązani są do zapłaty odszkodowania w pełni pokrywającego wartość poniesionych strat, najpóźniej w dniu wyjazdu gotówką. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni. Przy każdorazowym wyjściu z obiektu Goście zobowiązani są zamknąć wszystkie okna oraz zamknąć lokal.

7. Zakaz palenia

Na terenie całego obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Za naruszenie tego zakazu grozi kara pieniężna w wysokości 500 zł, doliczana do rachunku gościa.

8. Zmiana cen

Dom Gościnny Wataszka zastrzega sobie prawo do zmiany cen w wybranych okresach.

9. Zwierzęta domowe

Zwierzęta są akceptowane po wcześniejszym uzgodnieniu. Obowiązuje dodatkowa jednorazowa opłata 30 zł.

10. Siły wyższe, sytuacje wyjątkowe

W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, Dom Gościnny Wataszka rezerwuje sobie prawo zaproponowania Klientowi obiektu zastępczego. Dom Gościnny Wataszka ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej odstąpić od umowy. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Klienta lub jego majątku, z powodów niezależnych od Wataszki nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacone przez Klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

11. Awarie

Dom Gościnny Wataszka zobowiązuje się do usunięcia wszelkich usterek powstałych w pokoju bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w ciągu 24 godzin od jej zgłoszenia, chyba, że charakter usterki decyduje o dłuższym czasie jej naprawy. Awarie powstałe z przyczyn niezależnych od Wataszki (dostawa mediów oraz Internetu, awarie sprzętów znajdujących się w apartamencie) nie stanowią podstawy do rezygnacji z rezerwacji lub zmiany ceny za zarezerwowany pokój – klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za całość rezerwacji.

12. Dane osobowe

Dane osobowe (adres e-mail) przekazywane przez Klientów będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji oraz do ewentualnego wysyłania informacji o akcjach promocyjnych Wataszki. Dane powyższe nie zostaną przekazane ani odsprzedane żadnym podmiotom trzecim. Klient ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w kampaniach promocyjnych.

13. Rozstrzyganie sporów

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a klientem jest prawo polskie.

Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Domu Gościnnego Wataszka.

14. Wypadki

Obiekt nie odpowiada za wypadki na obiekcie wynikłe z nieuwagi czy nieostrożności wynikłe z nieodpowiedniego użytkowania sprzętu, nie odpowiadamy również za wypadki w zagrodzie dla zwierząt, dzieci powinny być pod opieką rodziców.

Za grupy zorganizowane odpowiedzialność ponosi organizator wyjazdu.

Postanowienia końcowe

Liczba osób zamieszkujących w obiekcie nie może być większa od podanej podczas meldunku. W przypadku przekroczenia tej liczby Wataszka ma prawo pobrać opłatę za każdą dodatkową osobę lub zerwać kontrakt ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.

Prosimy o nie pozostawianie wartościowych przedmiotów w obiekcie.

Dom Gościnny Wataszka nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę lub zniszczenie.

Osoby niezameldowane w obiekcie nie mają wstępu na teren obiektu bez zgody obsługi obiektu

Regulamin określa warunki pobytu w obiekcie Wataszka. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.

WATASZKA 2023